0949 177 096

Po-Pia: 8:30-17:00

info@xm.sk

Píšte kedykoľvek

Nezabudli ste na niečo?

Nákupný košík

V košíku nemáte žiadny tovar.

Podmienky používania webového rozhrania

Nachádzate sa na webovom rozhraní XM.sk (ďalej len „webové rozhranie“), ktoré prevádzkuje naša spoločnosť

Czechia Electronics s.r.o., so sídlom Nad Alejí 1881/29, 162 00, Praha 6 - Břevnov

IČ: 088 84 161

DIČ: CZ08884161                                  

zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326975

Adresa pre doručovanie: Czechia Electronics s.r.o., Nad Alejí 29, 162 00, Praha 6

Telefónne číslo: +421 949 177 096

Kontaktný e-mail: info@xm.sk

 

Prosíme, berte na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania nakupujete alebo sa na ňom registrujete, či ho len navštevujete, je nutné sa riadiť ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky užívania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

 

  1. 1.      Registrácia na webovom rozhraní

Na webovom rozhraní sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom rozhraní. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.

Pre prístup do užívateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri jeho založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.

V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame previesť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Prostredníctvom užívateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní. 

Prosíme, vezmite na vedomie, že máme právo Váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, pokiaľ prostredníctvom Vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok používania.  

 

  1. 2.      Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii na webovom rozhraní nám poskytujete niekteré Vaše osobné údaje. Ďalej pri užívaní webového rozhrania dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a užívaním webového rozhrania súhlasíte so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“), v znení neskorších predpisov.

2.1.         Čo sú osobné a ďalšie údaje?

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávky či registrácie. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, avšak nie výlučne, meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo.

Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového rozhrania, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové rozhranie, informácie získané pomocou súborov cookie a ďalšie obdobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať aj bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovom rozhraní nakupujete alebo nie.

2.2.         Ako využívame osobné a ďalšie údaje?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov Vám predovšetkým umožňujeme prístup k Vášmu účtu a čo najľahšie užívanie webového rozhrania.

Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadne správy Vášho účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívanie analýzy správania užívateľov webového rozhrania.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. k vedeniu databázy užívateľov webového rozhrania a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu neurčitú. Odoslaním objednávky alebo registráciou súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

2.3.         Ako spravujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť je správcom osobných údajov v zmysle ZOOÚ, a je vedená v registri na Úřade pro ochranu osobních údajů pod registračným číslom 61390.

Spracovaním Vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Osobné a ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

2.4.         Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, prípadne poskytnutí služby. Takýmto osobám sú Vaše osobné údaje poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru alebo poskytnutie služby.

2.5.         Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Máte právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcoch). Tieto informácie Vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Na základe Vašej písomnej žiadosti odstránime Vaše osobné údaje z databázy.

Pokiaľ sa domnievate, že naša spoločnosť alebo spracovateľ osobných údajov prevádza spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, môžete:

-     požiadať nás alebo spracovateľa o vysvetlenie;

-     požiadať, aby sme my alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ ale s vybavením nebudete spokojný, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Dozor nad ochranou osobných údajov prevádza Úrad pre ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz).

Naša spoločnosť aj prípadní spracovatelia osobných údajov majú sídlo v Českej republike.

 

  1. 3.      Google Analytics a súbory cookie

Webové rozhranie používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google").

3.1.         Čo je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do počítaču každého návštevníka webového rozhrania, a ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania.

Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania webového rozhrania a k vytváraniu správ o aktivite jeho užívateľov, určených pre nás a pre užívanie internetu vôbec. Google môže taktiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu subjektu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii.

Používaním webového rozhrania súhlasíte so spracovávaním údajov o Vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a k účelu zhora uvedenému.

3.2.         Môžete ukladanie súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

 

  1. 4.      Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto podmienok, je chránený našim autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez súhlasu našej spoločnosti či držiteľa autorských práv. Najmä je zakázané bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. 

4.1.         Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

Naša spoločnosť ako držiteľ autorských práv má najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať primerané zadosťučinenie za spôsobenú ujmu.

 

  1. 5.      Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania

5.1.         Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

5.2.         Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho užívania v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla Vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5.3.         Nemôžeme Vám zaručiť neprerušený prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii, prístupe a užívaní webového rozhrania, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

5.4.         Pokiaľ sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického jednania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinný uhradiť našej spoločnosti škodu, ktorá Vaším jednaním podľa tohto odstavcu preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

 

Tieto podmienky použitia sú platné a účinné od 31.10.2022

Zásady zpracování osobních údajů a poučení subjektu


Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Czechia Electronics s.r.o. (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Světova 523/1
             180 00, Praha 8 - Libeň 

email: info@xm.cz

telefon: (+420) 730 192 063

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Zpracovatelé osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31.10.2022.

 

Sme špecialisti na Xiaomi už od roku 2013

Máme vlastný záručný
aj pozáručný servis

Rýchle doručenie

Novinky od Xiaomi
ako prvý v SR

Vernostný program

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.