Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu XM.cz od našej spoločnosti

Lion Mobile s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 02127318

DIČ: CZ02127318                                   

zapísané v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215871 

Adresa pre doručovanie: Lion Mobile s.r.o., Pláničkova 443/5, 162 00 Praha 6

Telefónne číslo: +420 730 192 063

Kontaktný e-mail: info@xm.cz

 1.      Za aké vady tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

-     má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dohodnuté, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;

-     je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a

-     vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Za vadu tovaru nejde považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe.

 2.      Aká je záručná doba?

U nepoužitého spotrebného tovaru činí záručná doba dvadsať štyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba. U použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

Pokiaľ je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, trvá záručná doba do tohto dátumu.

 3.      Aké práva z chybného plnenia máte?

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok používaný celkom riadne, a túto vadu je možné odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú opravu.

U odstrániteľnej vady na doteraz nepoužitom výrobku môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade vady, ktorú nejde odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako výrobok bez vady, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že nie sme schopní dodať Vám novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, alebo v prípade, že nezjednáme nápravu v primeranej dobe, alebo že by Vám zjednanie nápravy spôsobilo značné problémy.

U použitého tovaru máte nárok len na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie novej veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho obdržali (s výnimkou prípadov stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 4.      Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nenáležia, pokiaľ:

-     ste o chybe pred prevzatím výrobku vedeli;

-     ste vadu sami spôsobili;

-     uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

-     opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);

-     vady spôsobené nesprávnym užívaním výrobku, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

U výrobkov predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, kvôli ktorej bola nižšia cena zjednaná.

U použitého tovaru sa záruka nevzťahuje na vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala, keď ste ju prevzali.

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zachádzaním, či zneužitím tovaru, poprípade nedbalosťou.

5.      Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu u našej spoločnosti (alebo osoby, ktorá je na webovom rozhraní uvedená ako osoba určená k oprave) uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady. 

Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

-     pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne. 

-     reklamovaný tovar doručíte (inak než na dobierku, ktorú nepreberáme) na našu adresu (alebo na adresu osoby určenej k oprave) viď sekcia Kontakt. Odporúčame využiť našu doručovaciu adresu.

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, či zničeniu.

K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru, či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument dokazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní (40 dní pre nespotrebiteľov) odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 29.9.2015.

 

 

 


požiadavka servisu

Starostlivosť o zákazníkov

Kúpte si Xiaomi od ľudí, ktorí mu rozumejú najlepšie

Poraďte sa pred tým, než nakúpite. Sme tu pre Vás. Naši špecialisti odpovedia na Vaše otázky a poradia Vám s nákupom. Xiaomi je nová dynamická spoločnosť, rádi Vám teda zodpovieme aj otázky ohľadne najlákavejších noviniek.

Podporujeme českú MIUI komunitu

Sme hrdými partnermi zakladateľov MIUI CZ, ktorí sa už niekoľko rokov v spolupráci s programátormi zo Xiaomi starajú o našu národnú lokalizáciu a týždňové aktualizácie. Aj vďaka ním je MIUI podľa mnohích recenzistov najkvalitnejšia a najintuitívnejšia verzia (ROM) Androidu na svete. Rozhodnutie však necháme na Vás. Trúfnete sa vydať sa do úžasného sveta MIUI?

Najspoľahlivejší  Xiaomi obchod